Hvordan så stauder / How to germinate perennials.

Etter min mening er mange av de databasene som finnes for såing av stauder mer detaljerte og innviklede enn nødvendig er. Jeg presenterer her en oversikt over metoder og antall dager det tar fra såing til spiring. Oversikten er basert på mine notater i løpet av de siste 10 årene. 

Kolonne A viser gjennomsnittlig tid fra såing til spiring for frø som har spirt i vanlig innetemperatur ca 18 til 20 grader.

Kolonne B viser frø som har fått kuldebehandling, og oppgir gjennomsnittlig tid for spiring etter at frøene er tatt inn i veksthuset som bare er litt oppvarmet. De har da stått ute, som oftest under snødekke,  i minst 6 uker, ofte mer. Men det viser seg at frøene ikke trenger kuldegrader for å spire. Det holder fint om temperaturen er fra ca +7 grader og nedover. Noen av disse frøene ville kanskje også ha spirt uten kuldebehandling.

I my opinion many of the perennial seed germinating databases found on the net or in catalogs are more detailed than necessary. I present here a list based on my experiences over the last ten years.

Column A shows average time from sowing to germination for seeds that will germiante in ordinary room temperature, 18 - 20 degrees C.

Column B shows seeds that have been given cold treatment to germinate, and gives average time from when the seeds have been taken into the lightly heated greenhouse and till they germinate. They have then been at least 6 weeks, sometimes more, outside, usually under snow cover. It seems though, that the seeds don't need frost to germinate. It works fine if the temperature is lower than about +7 degrees C. Some of these seeds may also have germinated without cold treatment.

Planter på / plants beginning with:   

A   B   C   D   E   F   G   H   IJK  L   MN   O   P   R   S   T   VWZ